ירח

כתב הסכמה – הצהרת בריאות – כתב ויתור

כללים, הוראות ותנאי שימוש

שם הסדנה: ניקוי רעלים וטיהור הגוף והנפש

 1. כללים, הוראות ותנאי שימוש – הצהרת משתתף בסדנה לניקוי רעלים, מובאים כמפורט להלן,
 2. השתתפותך בסדנה לניקוי רעלים וטיהור הגוף והנפש, מותנית באישורך ובהסכמתך בכתב להוראות ולתנאים המפורטים בכתב הסכמה זה, בתקנון ובתנאי השימוש באתר.
 3. ההוראות המפורטות בכתב הסכמה זה, נועדו להבטיח כללי בטיחות וכללי התנהגות נאותים לצורך שמירה על בטיחותם וביטחונם של כלל המשתמשים באתר וכלל המשתתפים בסדנאות, למיניהן ולרבות סדנה לניקוי רעלים וטיהור הגוף והנפש.
 4. מטרת כתב הסכמה זה היא להבטיח כי הסדנאות תנוהלנה ברמת איכות גבוהה הן מבחינת התכנים העיוניים והן מבחינת הציוד הנלווה לפעילויות המתקיימות בסדנאות, באופן בו כל משתתף יהא שבע רצון מתוצרי הסדנה שהוענקו לו.
 5. יובהר כי הגיל המינימלי להשתתפות בסדנה הוא 18 שנים.

5.משתתף אינו רשאי להשתתף בסדנאות מבלי שהמציא למנחה אישור רפואי חתום בידי רופא ומעודכן למועד הסמוך לתחילת הפעילות בסדנה. לאישור הרפואי יצורף כתב הסכמה והצהרת בריאות אישית חתומים בידי המשתתף.

 1. משתתף הסובל מבעיות רפואיות ידאג לקבל את אישור רפואי ספציפי, כתנאי להשתתפותו בסדנה.
 2. באחריות המשתתף להודיע למנחה בכתב ומראש על כל שינוי -הרעה במצבו, כמו כן באחריותו לפנות לרופא המטפל לצורך קבלת חו”ד רפואית ואישור רפואי כתנאי להמשך השתתפותו בסדנה.

 

הצהרת בריאות וכתב הסכמה

 

המשתתף בסדנה מצהיר ומתחייב כי:

 1. ידוע לי, כי השתתפותי בסדנה כרוכה במגוון פעילויות ופעולות הן בפן המנטלי- רגשי והן בפן הפיסי – מוחשי, עם זאת אין לראות באף אחת מהן, פעילות טיפולית או רפואית או קלינית או נפשית.
 2. ידוע לי, כי חלק מן הפעילויות והפעולות כרוכות במאמץ פיזי ונפשי כאחד- לפיכך, אני מצהיר כי ידוע לי שמלוא האחריות מוטלת עליי בלבד.
 3. ידוע לי, כי עליי להיות קשוב לעצמי לגופי, וכי עליי לשמור ולכבד את גבולותיי ומגבלותיי שלי, ולהשתתף רק בפעילויות שעל פי מיטב שיפוטי, תחושתי והרגשתי הפיסית והנפשית כאחד, מיטיבות עמי.
 4. בכל חשד ו/או ספק המתעורר בי, ידוע לי כי עליי לדווח ולהיוועץ ברופא, ובמקרים חריגים להגיע באופן מידי למרכז הרפואי הקרוב למקום הימצאותי.
 5. 5. ידוע לי, כי המנחה ו/או מי מטעמו, אינם אחראים לשלומי הפיזי והנפשי במהלך תקופת הסדנה ואף לתקופה שאחריה וללא מגבלת זמן.
 6. למיטב ידיעתי, ובכפוף לרשומות בתיקי הרפואי ובכפוף להמצאת אישור רפואי חתום בידי רופא משפחה ומעודכן בסמוך למועד תחילת הסדנה, מצב בריאותי בעת חתימתי על הצהרה זו תקין לחלוטין ומאפשר השתתפותי בסדנה. כמו כן, אינני סובל ממחלות כרוניות, מגבלות רפואיות, רגישויות כלשהן וכיוצ”ב, המונעות את השתתפותי בסדנה.
  7. ידוע לי, כי חל איסור מוחלט על השתתפות בסדנה למשתתף אשר צורך תרופות, תכשירים רפואיים, חומרים משני תודעה וכיו”ב, אלא אם המציא המשתתף אישור רפואי ספציפי המתיר את השתתפותו למרות צריכתו.  

 

 1. ידוע לי, כי השתתפותי בסדנה מבוססת על הסכמתי ונמצאת באחריותי הבלעדית, בכל הקשור במישרין ו/או בעקיפין בשימוש בתכשירים, מוצרים שהוזכרו ו/או סופקו במהלך הסדנה וכן בכל הקשור לפעולות ולפעילויות המוצעות במהלך הסדנה.
 2. ידוע והובהר לי, כי המנחה ו/או כל מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל נזק שהוא –נזק ישיר ו/או עקיף , אשר עלול להיגרם כתוצאה מהפעולות, הפעילויות, צריכת מזון, נוזלים ו/או תוספים באשר הם, המוצעים המהלך הפעילויות בסדנה.
 3. אני מאשר, כי הבנתי את הכללים והתנאים לשימוש ואת ההוראות והתנאים הכרוכים בהשתתפות בסדנה לניקוי רעלים ואני מסכים להם ומקבל על עצמי את מלא האחריות לנהוג על פיהם. כמן כן ידוע לי, כי באחריותי לדאוג להמציא אישורים רפואיים עדכניים ולדווח על כל שינוי פיסי ו/או נפשי, בהקדם האפשרי.
 4. שמירת פרטיות: הפרטים שימסרו ויישמרו באתר החברה שכתובתו: www.inlight.co.il ישמשו את ״חברת “ויהי אור״ בלבד ולא יועברו לצדדים שלישיים, ככל והדבר תלוי באתר ו/או בחברה ובתוכנות אבטחת מידע הנלוות לו.

ההפקה תשתמש בפרטי חשבון האימייל ע”מ לשלוח למשתתפים עדכונים בנוגע לסדנה, וכן לצורך הפצת מידע על פעילויות והדרכות  נוספות. וכן בכתובת המגורים לצורכי אספקת מוצרים.

 1. אני מאשר ומסכים לקבל – דיוור מחברת “ויהי אור” ו/או מי מטעמה.
 2. ידוע לי, כי ניתן להסיר את שמי ופרטיי מרשימת התפוצה של המשתתפים בכל עת, באמצעות שליחת מייל לכתובת inlightoffice10@gmail.com
 3. במילוי כתב ההסכמה והצהרת הבריאות שבנדון, אני מאשר כי קראתי את התקנון והסכמתי לתנאי השימוש, להוראות ולכללים המפורטים בו.
 4. מוזמנים ליצור קשר עם נציגת החברה: [ אור ] בנייד- 054-6253440 לקבלת פרטים נוספים.

שעות פעילות: שעות פעילות א-ה  8:30 עד 17:00 ,שישי 9:00 עד 12:00 , שבת – אין פעילות

 1. תכנים, מידעים, מאמרים, כתבות, עלויות השתתפות, קטלוג מוצרים ותכנים נוספים יועלו לאתר ויעודכנו מעת לעת.
 2. מדיניות ביטולים: לא ניתן לבטל את התשלום לאחר שבוצע הרישום לסדנה , אישורים רפואיים הצהרות כתב הסכמה ופניות ניתן לשלוח לכתובת דוא”ל: inlightoffice10@gmail.com ו/או לכתובת האתר www.inlight.co.il

 

כתב ויתור ושחרור מאחריות

אני החתום מטה מצהיר/ה, מסכים/ה ומאשר/ת כדלקמן:

1.בחרתי מרצוני החופשי להשתתף בסדנה לניקוי רעלים

2.מצב בריאותי וכושרי הגופני טוב ויציב ומאפשר לי השתתפות בפעילויות הסדנה

 1. הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות המלאה לכל נזק אשר ייגרם לי במהלך השתתפותי ו/או כתוצאה מהשתתפותי בפעילויות ובתהליכים המתרחשים בסדנה, ובכפוף לכך אני לבדי אשא בתוצאות המלאות הישירות ו/או העקיפות לכל נזק- לגוף ו/או לרכוש אשר יגרם לי ו/או לצד ג’.
 2. הריני משחרר/ת מכל אחריות את מארגני, מנחי, עובדי ומשתתפי הסדנה ו/או מי הפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות חוקית לנזק כלשהוא שיגרם לי ו/או לצד ג’ כתוצאה מהפעילויות והתהליכים המתקיימים במהלך הסדנה ולאחריה.
 3. ביחס לאמור, הנני מוותר/ת ויתור מלא סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני ומנחי הסדנה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לי ו/או נזק שאגרום לצד ג’ כתוצאה מהפעילויות והתהליכים המתקיימים במהלך הסדנה.
 4. ידוע לי, כי הסכמתי ואישורי לכתב ויתור ושחרור מאחריות זה, הינו תנאי יסודי ועיקרי להשתתפותי בסדנה, אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל, מארגני ומנחי הסדנה לא היו מאשרים את השתתפותי ומאשרים לי לקחת חלק בפעילויות ובתהליכים המתקיימים בסדנה.
 5. מאשר/ת כי קראתי את האמור בכתב זה, הבנתי את תוכנו ואישרתי את הכתוב מרצוני הטוב.

 

מחזקים את עסקי הגליל והצפון

מעבדת הצמחים שלנו נמצאת באזור מפונה בצפון הארץ 
אנו מודים לכם מכל הלב על הרצון לתמוך בעסק שלנו דווקא עכשיו
זה מאוד משמעותי עבורנו :)
מאחלים לכם ולבני משפחותכם ימים שקטים
ובתפילה להחזרת החטופים והחיילים הביתה בשלום